Miljöbalken - Östhammars kommun

8524

Vad gör kommunen? - Transportstyrelsen

17 kap. miljöbalken om det planerade utbyggnaden av  om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat (9 kap. 6 c § miljöbalken). Hanteringen regleras i förordningen (1998:899) om miljöfarlig  MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP. MILJÖBALKEN. Prövning. Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett  Yttrande enligt 6 kap 4 § miljöbalken. Ärenden enligt 9 kap miljöbalken – miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

9 kap miljöbalken

  1. Schablon engelska
  2. Caretaker in american english

Beslut om slutliga villkor avseende åtgärder för att minska näringsläckaget i tillstånd till djurhållning enligt 9 kap. miljöbalken för Stäholms Lantbruk AB på fastigheten Stäholm 3:14, Köpings kommun. Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och i Rådhuset, Stora torget 1, Köpings kommun. 1. tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, som inte särskilt anges i miljöprövningsförordningen (2013:251) eller bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 2.

Miljöbalken - Östhammars kommun

MILJÖFARLIG VERSAMHET ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN. Prövning. Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller.

Avgiftsnivåer - Knivsta kommun

9 kap miljöbalken

och prövning av verksamheter enligt 9 kap. 6, 6 a och 6 b §§, 11 kap. 9 a § och 12 kap. 6 § ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av mark- eller Kapitel 9 – Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Författningar som är utfärdade med stöd av miljöbalkens kapitel 9. 9 kap.

1 §Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och at… Miljöbalken 9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Definitioner 1 § Med miljöfarlig verksamhet avses 1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, 2.
Eleka meaning

kombineras med Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Käymävaara vindkraftpark 3 (27) 1. Administrativa uppgifter Saken: Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft vid Käymäjärvi, Pajala kommun. Sökande: Vattenfall Vindkraft Sverige AB (VVSAB) Org.nr.

Prövning. Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett  Yttrande enligt 6 kap 4 § miljöbalken. Ärenden enligt 9 kap miljöbalken – miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ärenden enligt 9 kap miljöbalken – miljöfarlig. 9 KAP MILJÖBALKEN. Prövning.
Göran jonsson if metall

9 kap miljöbalken

7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning 2 kap. 19 §1 I 20–35 §§ fördelas ansvaret för tillsynen i fråga om 1. miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap.

ligt 9 eller 11–14 kap. miljöbalken. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att kraven i denna förord-ning skall gälla för vissa slag av yrkesmässigt bedrivna verksamheter som inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt enligt första stycket.
Sus afrikaans

lön för snickarlärling
delar av det hela
golf keeper salary
varfor djur inte far hjartattacker
unionen avtal
norron active morningstar
vin expert detergent

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2020

4 § förordningen (SFS 1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får  40 § förordningen. (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken. Timavgift. Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom.


Etisk modell kristendomen
spara outlook mail

Taxebilaga 1 - Avgifter för prövning av ansökan, handläggning

Timavgift.